Công văn 671/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

[ad_1]

Ngày 23 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 671/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Sơn La về vấn đề chính sách thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động khuyết tật. Kế Toán MVB xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 671/TCT-CS

Trả lời công văn số 64/CT-TTHT ngày 15/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về chính sách thuế TNDN đối với Công ty cổ phần thương binh 30/4, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“12. Điêu 18 được sửa đối, bô sung như sau:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại các điều 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này áp dụng đổi với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai. ”

– Tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định phương pháp tính thuế như sau:

“5. Đơn vị sự nghiệp, to chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuê thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chỉ phí, thu nhập của hoạt động kỉnh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thê như sau:

+ Đôi với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biếu diên nghệ thuật: 2%.

+ Đôi với kinh doanh hàng hoả: 1%.

+ Đổi với hoạt động khác: 2%.

– Tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 18/06/2014 của Bộ Tài chính nêu trên, quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đôi với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoả đơn, chứng từ và nộp thuê thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. ”

Tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập được miễn thuế như sau:

4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoả, dịch vụ của doanh nghiệp cổ sổ lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiên ma tuý, người nhiêm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng sổ lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp.

Thu nhập được miễn thuế quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Doanh nghiệp thuộc diện được miễn thuế quy định tại Khoản này ỉà doanh nghiệp có số lao động bình quân trong năm ít nhât từ 20 người trở lên và không bao gom các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chỉnh, lánh doanh bât động sản.

Doanh nghiệp cỏ thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng đủ các điểu kiện sau:

a) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật (bao gồm cả thương binh, bệnh hỉnh) phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyển vê sô lao động là người khuyết tật…

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty CP thương binh 30/4 không thuộc trường hợp kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu. Công ty CP thương binh 30/4 được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo diện doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật nếu đáp ứng quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chinh và thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn;chứng từ và nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai. Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và kê khai nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai để có căn cứ xác định phần thu nhập được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật.

[ad_2]

Source link

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời