Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích tài sản cố định với thuế cơ bản.

Dowload mẫu đăng ký at here

dowload

Phần công ty

————————–

Số: 01 / TB-KHTSCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——– o0o ——–

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …

– Đơn vị: Công ty Cổ phần …

– Trụ sở chính Address:  …

– Mã số thuế công ty: …

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư 45/2013 / TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài chính về ban quản lý chế độ, sử dụng và trích xuất tài sản cố định.

Nay Công ty Cổ phần … đăng ký phương pháp chiết khấu hao tài sản cố định với cục thuế quận …. theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2021

TM. Phần công ty

(Ký, ghi rõ tên họ, đóng dấu)

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói tại https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi.html

Trả lời