Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định 2021

Mẫu đăng ký khấu hao tài sản cố định file word mà ketoanmvb chia sẻ dưới đây cần lưu ý trước khi áp dụng mẫu này thì công ty của bạn bắt buộc phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với thuế.

Dowload mẫu đăng ký at here

dowload

Phần công ty

————————–

Số: 01 / TB-KHTSCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——– o0o ——–

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2021

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …

– Đơn vị: Công ty Cổ phần …

– Trụ sở chính Address:  …

Mã số thuế công ty: …

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư 45/2013 / TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban quản lý chế độ, sử dụng và trích xuất tài sản cố định.

Nay Công ty Cổ phần … đăng ký phương pháp chiết khấu hao tài sản cố định với cục thuế quận …. theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2021

TM. Phần công ty

(Ký, ghi rõ tên họ, đóng dấu)

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói tại https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toan-tron-goi.html

Bình chọn

Xếp hạng 4.5 / 5. Tổng số bình chọn 26

Trả lời