Thuế GTGT đối với sản phẩm phân bón sinh học

(TCT online) – Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 5543/VPCP-ĐMDN ngày 8/7/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển đơn phản ánh kiến nghị của Công ty CP sinh học Nông nghiệp Hai Lúa Vàng về cách xác định thuế GTGT đối với sản phẩm phân bón. Về vấn đề này, ngày 6/8/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 3146/TCT-CS hướng dẫn như sau:

– Căn cứ quy định tại Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội (và các Luật sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT) quy định về thuế suất thuế GTGT.

– Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT) quy định về thuế suất thuế GTGT.

– Căn cứ quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT về thuế suất thuế GTGT.

– Tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“1. Bổ sung Khoản 3a vào sau Khoản 3 Điều 5 như sau: 3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”.

Xem thêm:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan quản lý thuế theo luật hiện nay

Quy định về nộp thuế theo Luật quản lý thuế 2019 mới nhất

Khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp theo quy định

Thuế bảo vệ môi trường cao hơn

– Tại Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

“1. Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3 như sau:

1b. Phân bón; thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác và các chất phụ gia

thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản này.”

– Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“2. Bổ sung Khoản 3a vào Điều 4 như sau:

“3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại,

bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;” ”

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Công ty CP sinh học Nông nghiệp Hai Lúa Vàng liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành về phân bón để xác định sản phẩm của Công ty có phải là phân bón không và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT phù hợp theo quy định.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời