Thủ tục Điều kiện hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do covid 19

[ad_1]

Người lao động nghỉ việc không lương do covid 19 là một trong các đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thủ tục, Điều kiện hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do covid 19 quy định như thế nào? Hồ sơ gồm những gì? 

Sau đây, Kế Toán MVB sẽ gửi đến bạn đọc thủ tục, Điều kiện hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do covid 19 và hồ sơ được trợ cấp


Điều kiện hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do covid 19

Người lao động nghỉ việc không lương được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Về Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

  • Phải trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30 /6 /2020.
  • Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

2. Người lao động phải đang tham gia bảo hiểm

Người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

3. Điều kiện về đơn vị người lao động công tác

Người lao động phải làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu . Hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hồ sơ hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do covid 19 đủ điều kiện

Doanh nghiệp nơi người lao động công tác lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định.

Sau khi lập xong danh sách, Doanh nghiệp đề nghị công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận Danh sách.

Hồ sơ kèm theo bản danh sách gồm:

Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác.

Trình tự, thủ tục trợ cấp người lao động nghỉ việc không lương do covid 19

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi doanh nghiệp.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trên đây là thủ tục, điều kiện hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do covid 19 Kế Toán MVB gửi đến bạn đọc. Có nội dung nào bạn đọc cần tư vấn hay hỗ trợ pháp lý thêm, hãy liên hệ ngay với Kế Toán MVB để được hỗ trợ.

Tham khảo thêm: Dịch vụ hoàn thuế TNCN chỉ với 300.000 VNĐ


Mẫu tờ khai Doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương 

Mẫu số 01

TÊN DOANH NGHIỆP…….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Tháng ….

Kính gửi: y ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố……………..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Địa chỉ:

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

TT

H và tên

Phòng, ban, phân xưởng làm vic

Loại hợp đồng lao động

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số sổ bảo hiểm

Thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương (Ngày tháng năm)

Thi gian tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ không lương (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)

Số tiền hỗ tr

Tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (Tên TK, STK, Ngân hàng)

Ghi chú

                     

                   

Cộng

                 

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ………………………………….)

 

Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội
(K
ý tên và đóng dấu)

Xác nhận của tổ chức công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)

Ngày ….tháng….năm….
ĐẠI DIN DOANH NGHIP
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận
– Như trên;
– Lưu: ….

 

 

Hồ sơ kèm theo gồm có: Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

[ad_2]

Source link

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời