Quy định về hồ sơ hoàn thuế theo Luật quản lý thuế 2019

Quy định về hồ sơ hoàn thuế theo Luật quản lý thuế 2019 như thế nào? Các loại hồ sơ hoàn thuế? Hồ sơ hoàn thuế gồm những giấy tờ gì? Sau đây, Kế Toán MVB sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc này trong bài viết dưới đây:

Hồ sơ hoàn thuế

Theo Điều 70, 71 Luật quản lý thuế 2019 quy định cụ thể như sau:

– Các trường hợp được hoàn thuế:

+ Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

+ Người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước

– Người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế nêu trên lập và gửi hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền.

–  Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

  • Văn bản yêu cầu hoàn thuế;
  • Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

Tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế

Theo Điều 72 Luật quản lý thuế 2019 quy định cụ thể như sau:

Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế

Cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế theo quy định sau đây:

a) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Cơ quan thuế quản lý khoản thu tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa; trường hợp hoàn trả tiền nộp thừa theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa;

b) Cơ quan hải quan nơi quản lý khoản thu tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài xuất cảnh có hàng hóa thuộc trường hợp hoàn thuế thì cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất cảnh tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế.

Các hình thức nộp hồ sơ hoàn thuế

Người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế thông qua các hình thức sau đây:

a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;

b) Gửi hồ sơ qua đường bưu chính;

c) Gửi hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế thực hiện phân loại hồ sơ và thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ.

Phân loại hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế được phân loại thành hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế và hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước.

Theo Điều 73 Luật quản lý thuế 2019 quy định cụ thể như sau:

Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế

Bao gồm:

a) Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu của từng trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ hoàn thuế gửi cơ quan quản lý thuế lần đầu nhưng không thuộc diện được hoàn thuế theo quy định thì lần đề nghị hoàn thuế kế tiếp vẫn xác định là đề nghị hoàn thuế lần đầu;

b) Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế;

c) Hồ sơ của tổ chức giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp nhà nước;

d) Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro về thuế cao theo phân loại quản lý rủi ro trong quản lý thuế;

đ) Hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trước nhưng hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế hoặc có giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế nhưng không chứng minh được số tiền thuế đã khai là đúng;

e) Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thực hiện thanh toán qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật;

g) Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước hoàn thuế theo quy định của Chính phủ.

Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước

Theo quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật quản lý thuế 2019 quy định:

“Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước là hồ sơ của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”

Như vậy, hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước là tất cả những hồ sơ còn lại mà không thuộc vào những trường hợp của Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế

Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

Theo Điều 74 Luật quản lý thuế 2019 quy định như sau:

1. Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế.

2. Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem thêm:

Công ty dịch vụ quyết toán thuế

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

Hướng dẫn lập giấy nộp thuế điện tử Online

Nguyên tắc quyết toán thuế

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Theo Điều 74 Luật quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước

Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế

– Chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

– Cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp quá thời hạn quy định

– Nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả.

– Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trên đây là nội dung bài viết “Quy định về hồ sơ hoàn thuế theo Luật quản lý thuế 2019” của Kế Toán MVB gửi tới bạn đọc. Mọi thắc mắc bạn đọc hãy gọi ngay cho Kế Toán MVB để được tư vấn trực tiếp!

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời