Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn dựa theo TT39 & TT26

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn
Hình minh họa mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn thường được kế toán trong công ty, doanh nghiệp lập ra và gửi cho người sử dụng dịch vụ hay người mua hàng hóa khi xảy ra một số sai sót như: ngày tháng năm, tên hàng hóa, nội dung, tên công ty, địa chỉ , sai thuế VAT (GTGT), đơn giá….

Vậy nội dung mẫu của biên bản điều chỉnh hóa đơn là như thế nào để phù hợp với thông tư số 39/2014/BTC & thông tư số 26/2015/BTC… Mời bạn theo dõi ngay trong bài viết này và đừng quên có thể tải File mẫu ở cuối bài nhé:

Nội dung mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn cơ bản mới nhất 2021

Tên công ty …………….

Địa chỉ: ……………….

ĐT: ………….. Fax: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

  …………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số …………………………… ký ngày….tháng….năm …. giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)

Tên: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ………………………………………………………………. Chức vụ:……………………………………………………………………………..

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ………………………………………………………………. Chức vụ:……………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số………………. do Công ty………………………………………………………………………….. xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng………………………………………………………………………………………………….

Thành tiền:………………………………………………………………………………………………….

Cộng tiền hàng:………………………………………………………………………………………………….

Thuế suất GTGT: ………………….. % Tiền thuế GTGT:…………………………………………….

Tổng cộng tiền thanh toán:……………………………………………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………………

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã……………… ở mục………………….

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số……………….. ngày

Bên A
(Ký tên, đóng dấu)
Bên B
(Ký tên, đóng dấu)

Nội dung mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi viết sai tên công ty, địa chỉ, ngày tháng…..

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số……………. ……, ngày………tháng………năm …….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty…………, chúng tôi gồm có:

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số………., ký hiệu………ngày ……….đã kê khai vào kỳ Quý ………., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: ………………………………….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: …………………………………………

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản chỉnh sửa hóa đơn viết sai thuế VAT (GTGT), đơn giá

CÔNG TY ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số………………. ……, ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày……. tháng……..năm………, tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty…………………

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số…………., ký hiệu…………ngày …………đã kê khai vào kỳ Quý………và lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ………… ngày ……….., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: ……………………..

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 …………………… ………. ……. …………… …………….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn nhấn vào DOWLOAD để tải về các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất 2021 dựa theo TT39/2014/BTC & TT26/2015/BTC.

Xem thêm:

Cách tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử trực tuyến

Hóa đơn giá trị gia tăng ghi sai địa chỉ xử lý thế nào?

Mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Hợp lý hóa chi phí hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản

Số hóa đơn là gì?

Mất hóa đơn đầu vào liên 2 thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Bài viết có hữu ích không?

Đánh giá chất lượng

Chất lượng 0 / 5. Tổng số đánh giá 0

Không có phiếu bầu cho bài viết này