Cách lập bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS

Cách lập bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS

Mục đích lập bảng kê thông tin là để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của công ty, doanh nghiệp có người lao động tham gia bảo hiểm để làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động….qua đó có thể cấp lại, đổi sổ, điều chỉnh nội dung ghi sai trên sổ BH, thẻ BH gửi kèm danh sách người lao động tham gia đóng BH(mẫu D02-TS) hoặc tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bhyt (mẫu TK1-TS).

Người lập: Công ty, đơn vị doanh nghiệp có người lao động tham gia đóng BHXH.

Khi có lap động phát sinh tham gia BH thì cần phải lập bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS quyết định 595 BHXH.

Căn cứ vào mục 2 Phụ lục 01; Phụ lục 02; Phụ lục 03. Ghi rõ bản chính/ bản sao/ bản chứng thực của giấy tờ để lập bảng kê thông tin.

Hướng dẫn kê khai theo mẫu D01-TS:

 • Chỉ tiêu hàng ngang:
 • Chỉ tiêu (1): ghi nội dung lập bảng kê (ví dụ: hồ sơ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN).
 • Chỉ tiêu (2): ghi bảng kê nộp kèm theo [ví dụ: kèm theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) hoặc kèm theo tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)].
 • Chỉ tiêu theo cột:
 • Cột 1: ghi số thứ tự.
 • Cột 2: ghi họ tên người tham gia điều chỉnh.
 • Cột 3: ghi mã số BHXH của người tham gia điều chỉnh.
 • Cột 4: ghi tên, loại văn bản (Quyết định, HĐLĐ, Giấy xác nhận …).
 • Cột 5: ghi số hiệu văn bản (99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC …).
 • Cột 6: ghi ngày ban hành văn bản.
 • Cột 7: ghi ngày văn bản có hiệu lực.
 • Cột 8: ghi cơ quan ban hành văn bản (UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …).
 • Cột 9: ghi nội dung trích yếu văn bản (V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
 • Cột 10: ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định như:

Tải mẫu D01-TS tại: https://drive.google.com/file/d/1FW732kwnJop6pq7Yk3ZV1QRguSMNSSwF/view hoặc https://drive.google.com/file/d/1Ue4aZMkBqzz5JLiaXy9MppXluhOvAlGQ/view