Giới thiệu chuẩn mực kế toán tiếng việt

[ad_1]

Đóng góp bởi Lukas Lindemann

Trong phần một của loạt bài ba phần này, Vietnam Briefing giới thiệu sự khác biệt giữa IFRS và VAS.

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là các chuẩn mực kế toán toàn cầu do Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) ban hành và quy định để hướng dẫn chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính. Việt Nam sử dụng IFRS làm cơ sở cho hệ thống của mình, Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), nhưng vẫn có những khác biệt chính giữa hai hệ thống.

Vì tất cả các công ty nước ngoài và trong nước hoạt động tại Việt Nam đều có nghĩa vụ tuân thủ VAS, các nhà đầu tư nước ngoài cần nhận thức rõ các đặc điểm cơ bản duy nhất của VAS để hiểu đầy đủ các yêu cầu tuân thủ và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Chính phủ Việt Nam hiện có 26 chuẩn mực kế toán VAS dựa trên IFRS. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam về các tiêu chuẩn này, bộ Tài chính (MoF) vừa ban hành Thông tư, số 200/2014 / TT-BTCSố 202/2014 / TT-BTC, giúp tăng cường khả năng so sánh và minh bạch của báo cáo tài chính doanh nghiệp và đưa hai hệ thống lại gần nhau hơn.

Sự khác biệt chính giữa IFRS và VAS bao gồm thuật ngữ, phương pháp áp dụng hoặc phạm vi trình bày. Dưới đây là một số khác biệt quan trọng giữa hai hệ thống báo cáo tài chính.

Trình bày báo cáo tài chính

Một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh dựa trên Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) 1 của IASB bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán;
  • Báo cáo thu nhập;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt;
  • Tuyên bô vê thay đổi sự công băng; và
  • Ghi chú, bao gồm một bản tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và các ghi chú khác.

Các thành phần của báo cáo tài chính theo VAS là:

  • Bảng cân đối kế toán;
  • Báo cáo thu nhập;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt; và
  • Ghi chú.

Theo VAS 21, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu được đính kèm trong thuyết minh, chứ không phải là một thành phần chính của báo cáo tài chính. Hơn nữa, VAS không yêu cầu tiết lộ các đánh giá quan trọng của ban quản lý, các giả định về tương lai và các nguồn dự đoán không chắc chắn.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Theo IFRS 7, báo cáo lưu chuyển tiền tệ dựa trên bảng cân đối kế toán từ báo cáo kế toán kỳ đầu tiên và cuối cùng và có thể bao gồm một số thông tin từ sổ cái. IFRS quy định rằng các tài khoản phải thu và các khoản phải trả thương mại có thể được tách biệt khỏi các tài khoản phải thu và các khoản phải trả khi bán tài sản cố định hoặc tài sản dài hạn; do đó, dòng tiền từ kinh doanh khác với dòng tiền từ đầu tư tài chính.

Dựa trên VAS 24, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lấy từ sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tương ứng với tài khoản phụ. VAS 24 đưa ra hướng dẫn về việc thiết lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng phương pháp gián tiếp bắt đầu từ lợi nhuận trước thuế cộng hoặc trừ đi sự điều chỉnh bao gồm các khoản phải trả khác nhau, trừ các khoản phải trả liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính.

Biểu đồ tài khoản

Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành một biểu đồ thống nhất các tài khoản cho báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thông tư số 200/2014 / TT-BTC đã giới thiệu các tài khoản mới, bao gồm các quỹ hạn chế của công ty (Tài khoản 417) và các quỹ ổn định giải thưởng (Tài khoản 357), trong khi một số bị bỏ qua hoặc sửa đổi.

Giới thiệu IFRS tại Việt Nam

Tuy nhiên, trong tương lai, VAS sẽ được thay thế bằng IFRS và thúc đẩy sự phù hợp quốc tế trong lĩnh vực kế toán.

Lộ trình 3 giai đoạn

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm giới thiệu IFRS tại Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2019, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo lộ trình IFRS trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lộ trình phân chia việc thực hiện IFRS thành ba giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2019-2021): Bộ Tài chính thực hiện các chuẩn bị cần thiết cho việc thực hiện lộ trình, chẳng hạn như xuất bản bản dịch tiếng Việt các tiêu chuẩn IFRS, đào tạo và chuẩn bị các hướng dẫn để thực hiện IFRS. Các công ty sẽ áp dụng IFRS từ năm 2022 trở đi sẽ nhận được hỗ trợ đặc biệt.

Giai đoạn 2 (2022-2025): Bộ Tài chính chọn một số công ty thí điểm nhất định, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước, các công ty niêm yết và (các công ty lớn) không niêm yết, để triển khai IFRS trên thực tế. Các công ty nước ngoài có thể áp dụng IFRS cho báo cáo tài chính cá nhân của họ trên cơ sở tự nguyện.

Giai đoạn 3 (từ năm 2025): IFRS sẽ là bắt buộc đối với các tài khoản hợp nhất của tất cả các công ty nhà nước, công ty niêm yết và (công ty lớn) không niêm yết. Tất cả các công ty khác có thể áp dụng IFRS cho báo cáo tài chính cá nhân của họ trên cơ sở tự nguyện.

Việt Nam

Quan điểm

Việc áp dụng IFRS sẽ là bắt buộc đối với các doanh nghiệp nhà nước (SOE), các công ty niêm yết và các công ty đại chúng lớn, chưa niêm yết sau năm 2025.

Trịnh Đức Vinh, Phó Giám đốc AAPD tại Bộ Tài chính, cho biết việc áp dụng IFRS tại Việt Nam cần khắc phục những hạn chế của VAS, hoàn thiện khung pháp lý cho kế toán và tăng tính minh bạch của thông tin tài chính. Nó cũng nhằm mục đích thúc đẩy trách nhiệm của công ty bằng cách tạo điều kiện cho các công ty Việt Nam tiếp cận nhiều nguồn vốn và niêm yết hơn trên thị trường quốc tế để Việt Nam được quốc tế công nhận là nền kinh tế thị trường toàn diện.

[ad_2]

Source link

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời