Giấy ủy quyền cho phép làm việc với cơ quan thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——— o0o ———-

GIẤY UỶ QUYỀN

Mẫu giấy ủy quyền này có quyền hạn được thiết lập và ký vào ngày ………………………… ..

Các quyền của bên:

Họ và tên: ………………………………. Giới tính: ………………… ..

Sinh ngày: ……………… Dân tộc: ……………. Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: …………… ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………

Nơi thường trú: ………………

Chỗ ở hiện nay: ……………… ..

Là người đại diện theo luật của: Công ty …….

Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi là Bên A)

and

Các quyền của bên nhận:

Họ và tên: ……………………… Giới tính: …….

Sinh ngày: ………… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: ………… .. Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: ………… ..

Nơi thường trú: ……………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………

(Sau đây gọi là Bên B)

Bằng văn bản này, bên A ủy quyền cho bên B thực hiện công việc sau đây: Thay mặt cho bên A cục thuế liên hệ

quận Hà Đông để nộp hồ sơ …… .. và nhận kết quả.

Giấy ủy quyền có quyền hạn có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi bên nhận quyền hoàn thành nhiệm vụ.

BÊN UỶ QUYỀN
(BÊN A)
BẾN NHẬN UỶ QUYỀN
(BÊN B)

Xem thêm:

Quy định về kiểm tra thuế theo Luật quản lý thuế 2019

Phương pháp nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp thuế

Lý do công ty bị đóng mã số thuế và cách mở mã số thuế bị đóng

Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng kí thuế

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời