Công văn 889/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

[ad_1]

Ngày 03 tháng 03 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 889/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách lệ phí trước bạ. Kế Toán MVB xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 889/TCT-CS

Trả lời Công văn số 1366/CT-THNVDT ngày 31/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ khi sáp nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 18, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

Điều 4. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

18. Tài sản của tố chức, cả nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, cô phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đoi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm, quyền.

Tại Khoản 18, Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

Điều 3. Các trường hợp không phải nộp lệ phỉ trước bạ

Các trường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ ve lệ phí trước bạ được quy định cụ thế như sau:

18. Tài sản của to chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyên sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cố phần hoả, hợp nhất, sáp nhập, đoi tên tô chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thấm quyền.
– Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

Điều 1. Sửa đổi Điều 3, Chương I như sau:

2. Sửa đối Khoản 18, Điều 3 như sau:

“18. Tài sản của tố chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyên sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cố phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đôi tên tô chức theo quyết định của cơ quan có thấm quyền.

Trường hợp đoi tên đồng thời đoi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phỉ trước bạ

Căn cứ quy định nêu trên, trường hơp nếu Công ty cổ phần thủy sản Toàn Câu sáp nhập vào Công ty cổ phần Seavina theo quy định của pháp luật, theo đó Công ty cổ phần Seavina nhận quyền sử dụng đất (thửa đất có diện tích 2.735.562,21 m2 nêu tại Công văn số 1366/CT-THNVDT ngày 31/12/2015) từ Công ty cổ phần thủy sản Toàn cầu khi sáp nhập thi Công ty cổ phần Seavina không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng thửa đất nêu trên vơi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

[ad_2]

Source link

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời