Cách sử dụng hàm And trong excel

Để làm nổi bật các hàng và cột được liên kết với một kết quả gần đúng, bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện với công thức dựa trên hàm VLOOKUP cùng với một hàm logic như OR hoặc AND. Trong ví dụ …

Công thức Excel: Chỉ xác thực toàn bộ phần trăm dữ liệu

Để chỉ cho phép tỷ lệ phần trăm toàn bộ số như 5%, 10% chứ không phải 5,5%, 10,25%, v.v., bạn có thể sử dụng xác thực dữ liệu với công thức tùy chỉnh dựa trên hàm TRUNC. Trong ví dụ hiển thị, xác thực dữ liệu được áp dụng cho B5: B9 là …

Công thức Excel: Nhiều cột bằng nhau

Để kiểm tra xem các giá trị trong nhiều cột có giống nhau hay không, bạn có thể sử dụng công thức mảng đơn giản dựa trên hàm AND. Trong ví dụ hiển thị, công thức trong H5 là: {= AND (B5 = C5: F5)} Lưu ý: đây là công thức mảng và phải …

Công thức Excel: Tìm các giá trị trùng lặp trong hai cột

Để làm nổi bật các giá trị trùng lặp trong hai hoặc nhiều cột, bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện với công thức dựa trên các hàm COUNTIF và AND. Trong ví dụ hiển thị, công thức được sử dụng để làm nổi bật các giá trị trùng lặp là …

Công thức Excel: Cột định dạng có điều kiện trống

Để làm nổi bật các giá trị trong một cột khi các giá trị trong một hoặc nhiều cột khác trống, bạn có thể sử dụng hàm OR và biểu thức logic cơ bản để kiểm tra các giá trị trống hoặc trống. Trong ví dụ hiển thị, có điều kiện …

Công thức Excel: Phải vượt qua 4 trong số 6 môn học

Để trả về “Đạt” khi 4 đối tượng bất kỳ có điểm vượt qua và “Thất bại” khi không, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên các hàm IFCOUNTIF. Trong ví dụ hiển thị, công thức trong I5 là: = IF (COUNTIF (C5: H5, “> = 70 …

Công thức Excel: Biểu đồ Gantt theo tuần

Để xây dựng biểu đồ Gantt theo tuần, bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện được áp dụng với công thức dựa trên hàm AND. Trong ví dụ hiển thị, công thức được áp dụng cho D5 là: = AND ((D $ 5 + 6)> = $ B6, D $ 5 <= $ C6) Khi …

Công thức Excel: NẾU với các tính toán khác

Hàm IF có thể được kết hợp với các phép tính khác bằng cách lồng các công thức và hàm khác bên trong IF. Trong ví dụ hiển thị, công thức trong G5, được sao chép xuống, là: = IF (F5-E5> 2, SUM (data1), SUM (data2)) trong đó data1 (…

Công thức Excel: Đánh dấu chính xác hàng và cột giao nhau khớp

Để làm nổi bật (các) hàng và cột giao nhau với định dạng có điều kiện dựa trên khớp chính xác, bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản dựa trên các tham chiếu hỗn hợp và hàm OR. Trong ví dụ hiển thị, công thức được sử dụng để …

Công thức Excel: Chia thanh toán qua các tháng

Để phân phối đồng đều một khoản thanh toán hoặc số tiền khác trong một số tháng nhất định, với tháng bắt đầu thay đổi, bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản cùng với hàm AND và một chút logic boolean. Trong ví dụ hiển thị, …

Công thức Excel: Thông báo có điều kiện với chức năng REPT

Để hiển thị một thông báo có điều kiện, không có hàm IF, bạn có thể sử dụng logic boolean và hàm REPT. Trong ví dụ hiển thị, công thức trong D5 (được sao chép xuống) là: = REPT (“thấp”, C5 <100) Nếu giá trị trong …

Công thức Excel: Nếu cái này VÀ cái kia

Nếu bạn muốn làm điều gì đó cụ thể khi hai hoặc nhiều điều kiện là TRUE, bạn có thể sử dụng hàm IF kết hợp với hàm AND để đánh giá các điều kiện bằng một bài kiểm tra, sau đó thực hiện một hành động nếu kết quả là TRUE …

Công thức Excel: Xác thực dữ liệu yêu cầu số duy nhất

Để chỉ cho phép các số duy nhất trong một phạm vi nhất định, bạn có thể sử dụng xác thực dữ liệu với công thức tùy chỉnh dựa trên các hàm AND, ISNUMBER và COUNTIF. Trong ví dụ hiển thị, xác thực dữ liệu được áp dụng cho B5: B9 là: = AND (…

Công thức Excel: Đánh dấu các giá trị giữa

Lưu ý: Excel chứa nhiều “cài đặt trước” tích hợp để làm nổi bật các giá trị trên / dưới / giữa / bằng với các giá trị nhất định, nhưng nếu bạn muốn linh hoạt hơn, bạn có thể áp dụng định dạng có điều kiện bằng công thức của riêng mình như …

Công thức Excel: N tuần trước

 

Để kiểm tra xem một ngày có nằm trong n tuần cuối cùng của ngày hôm nay không, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên các hàm AND, HÔM NAY và TUẦN. Trong ví dụ hiển thị, chúng tôi đang thử nghiệm ngày trong 2 tuần qua. Công thức trong …

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời