Các trường hợp đồng thanh toán kiểm toán Chính sách báo cáo

Theo Quy định tại Khoản 1 Điều 9, Khoản 2 Điều 37 Luật kiểm tra độc lập số 67/2011 / QH12 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2011, các trường hợp bắt đầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm:

2. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm tra đối với báo cáo tài chính hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, nhóm dự án A sử dụng vốn nhà nước, trừ dự án trong lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm tra đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm tra đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

d) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm tra đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Theo quy định tại điều 15, Nghị định số 17/2012 / NĐ-CP của Chính phủ về các trường hợp bắt đầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm:

1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tín dụng tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng, bao gồm tất cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi trường bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm tra theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm tra đối với báo cáo tài chính hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, nhóm dự án A sử dụng vốn nhà nước, trừ dự án trong lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm tra đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập tin, tổng công ty nước tổ chức từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại điểm cuối của năm tài chính phải được kiểm tra đối với báo cáo tài chính hàng năm;

d) Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại điểm cuối năm tài chính phải được kiểm tra đối với báo cáo tài chính năm;

đ) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm tra đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời