Các loại báo cáo thuế phải nộp quý 3/2021

BÁO CÁO THUẾ VÀ CÔNG VIỆC QUÝ 3 NĂM 2021

1. Nộp tờ khai thuế gia tăng giá trị

– Đối với doanh nghiệp kê khai theo tháng:

Khai thuế GTGT tháng 9/2021

Thời hạn nộp: 20/10/2021

– Đối chiếu với doanh nghiệp thuộc diện khai báo theo quý:

Khai thuế GTGT quý 3/2021

Thời hạn nộp: 30/10/2021

Xem thêm: https://ketoanmvb.com/dich-vu-bao-cao-thue-theo-thang-quy.html

Lưu ý: Không phát đầu tiên sinh vào vẫn phải nộp tờ khai

2. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Dành cho doanh nghiệp bình thường

Kê khai theo quý

Thời hạn nộp: 30/10/2019

– Dành cho doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế do cơ quan thuế thông báo cho doanh nghiệp biết.

Kê khai theo tháng

Thời hạn nộp: 20/10/2019

3. Nộp tờ khai thuế nhập cá nhân tạm tính

– Quy định phải nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hay quý

+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì thuế TNCN cũng khai thuế theo quý

+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng

Nếu tháng đầu tiên, tổng số thuế TNCN phải nộp của tất cả lao động từ 50 triệu đồng trở lên => cả năm khai thuế TNCN theo tháng

Nếu tháng đầu tiên, tổng số thuế TNCN phải nộp của tất cả lao động dưới 50 triệu đồng => cả năm khai thuế TNCN theo quý.

– Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng: 20/10/2019

– Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN theo quý: 30/10/2019

Note: Không phát sinh trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

4. Tạm tính và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

– Từ thông tin số 151/2014 / TT-BTC, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa

– Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải tự xác định và nộp thuế TNDN theo quý.

Theo quy định tại Thông tư số 78/2014 / TT-BTC, tính đến hết ngày 30/01/2020, doanh nghiệp phải nộp đủ 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết toán năm 2019.

Xem thêm: https://ketoanmvb.com/muc-phat-nop-cham-to-khai-thue-gtgt-tncn-tndn-mon-bai.html

5. Vấn đề khác

Doanh nghiệp cũng lưu ý nộp đúng thời hạn bảo mật.

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói tại https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi.html

Trả lời