Các loại báo cáo tài chính cho doanh nghiệp [2024]

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán 2015 quy định: Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Báo cáo tài chính dùng cho chúng ta biết được về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp theo yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, quản lý cảu cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân khác quan tâm cân nhắc đến việt có đầu tư vào doanh nghiệp đó không. Báo cáo tài chính phải cung cấp được những thông tin của một doanh nghiệp gồm những nội dung sau:

 1. Tài sản;
 2. Nợ phải trả;
 3. Vốn chủ sở hữu;
 4. Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
 5. Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
 6. Các luồng tiền.

Các loại báo cáo tài chính cho doanh nghiệp theo tiêu chí về nội dung

Theo tiêu chí về nội dung thì BCTC doanh nghiệp gồm các loại báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Các loại báo cáo tài chính theo tiêu chí về chu kỳ lập BCTC

Theo tiêu chí kỳ lập báo cáo tài chính thì gồm các loại báo cáo tài chính sau:

 • BCTC năm pháp luật quy định phải lập và báo cáo với tất cả các doanh nghiệp (áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế sẽ phải lập hệ thống báo cáo tài chính năm và gồm đầy đủ 4 loại báo cáo đã nêu ở trên.
 • BCTC giữa niên độ: Chỉ áp dụng đối với nhóm doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữa cổ phần chi phố, đơn vị có lợi ích công quy định tại khoản 2 Điều 99 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC 2020. Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược.
 • BCTC khác: tùy theo nhu cầu của chủ sở hữu, hệ thống vận hành quản lý của từng doanh nghiệp quyết định.
Các loại báo cáo tài chính cho doanh nghiệp
Các loại báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Xem thêm: Dịch vụ lập báo cáo tài chính chỉ từ 500.000VNĐ

Lưu ý khi lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 VBHN số 04/VBHN-BTC 2020 đối với việc lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thì cần lưu ý các vấn đề sau:

Doanh nghiệp cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập BCTC của riêng đơn vị mình và Báo cáo tài chính tổng hợp.

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập BCTC của mình phù hợp với kỳ báo cáo của đơn vị cấp trên để phục vụ cho việc tổng hợp BCTC của đơn vị cấp trên và kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước.

Việc lập và trình bày BCTC của các doanh nghiệp ngành đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.

Việc lập, trình bày và công khai BCTC hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ thực hiện theo quy định của pháp luật về BCTC hợp nhất.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quy định pháp luật

Đối với doanh nghiệp nhà nước

Thời hạn nộp BCTC theo quý:

+ Đơn vị kế toán phải nộp BCTC theo quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

+ Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp BCTC theo quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

+ Đơn vị kế toán phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

+ Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp BCTC năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Đối với các loại doanh nghiệp khác

– Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

– Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Để có thêm thông tin quy định về các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, Quý khách vui lòng liên hệ Ketoanmvb tại:

 • Cơ sở 1: Phòng 106 – Nhà A13 – Đường 800A – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Cơ sở 2: Số 7, lô D9 – KĐT Geleximco – Đường Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Hà Nội
 • Hotline: 0965 900 818
 • Email: ketoanmvb@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/ketoanmvb/

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0